Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: Lim Wattana Metal Works Ltd.Part.

อะไหล่ถังปั๊มน้ำ SK

เลือกปั๊มน้ำแบบไหนดี ให้เข้ากับการใช้งาน | ลิ้มวัฒนาโลหะกิจ หจก.เลือกปั๊มน้ำแบบไหนดี ให้เข้ากับการใช้งาน | ลิ้มวัฒนาโลหะกิจ หจก.


วิธีการเลือกปั๊มน้ำโดยผู้เชี่ยวชาญ ปั๊มน้ำ เป็นอุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ำให้มีมากขึ้น เหมาะสถานที่ที่ต้องการใช้น้ำเป็นจำนวนมากในเวลาเดียวกัน พร้อมทั้งช่วยเสริมกำลังของน้ำจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เพื่อให้น้ำมีแรงดันที่มากขึ้น ปั๊มน้ำเป็นที่นิยมในการใช้งานอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย โดยการเลือกใช้ปั๊มน้ำให้เหมาะสมต้องเลือกจากลักษณะการใช้งาน ความต้องการใช้น้ำ และประสิทธิภาพของปั๊มน้ำ    ปั๊มน้ำอัตโนมัติสามารถแบ่งได้ดังนี้  1. ปั๊มน้ำชนิดแรงดัน จะใช้แรงดันอากาศในการปั๊มน้ำ มีแรงดันน้ำสูงกว่าแรงดันปั๊มน้ำแบบคงที่ 2. ปั๊มน้ำชนิดแรงดันคงที่ ใช้ก๊าซไนโตรเจนในการเพิ่มแรงดัน มีการจ่ายน้ำที่สม่ำเสมอ

TopBack to Top