Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: NEW SANGTHAI CO.LTD.

เคล็ดลับวิธีการความสะอาดบานเกล็ดอลูมิเนียมเพียง 5 ขั้นตอน | บริษัทนิวแสงไทยอินดัสตรี จำกัดเคล็ดลับวิธีการความสะอาดบานเกล็ดอลูมิเนียมเพียง 5 ขั้นตอน | บริษัทนิวแสงไทยอินดัสตรี จำกัด


บานเกล็ดคืออะไร                บานเกล็ด คือหน้าต่างหรือช่องเปิดที่ช่วยให้อากาศภายในบ้านหรือสถานที่ต่างๆถ่ายเทได้สะดวก สามารถรับลมและรับแสงสว่างธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าในการใช้พัดลม,เครื่องปรับอากาศ หรือแสงจากไฟฟ้าในเวลากลางวัน นอกจากนี้บาดเกร็ดยังสามารถปรับองศาเพื่อควบคลุมปริมาณของลมที่เข้ามาได้ และปรับปริมานแสงที่เข้ามาในตัวอาคารได้ตามความต้องการ หากต้องการมุมที่ทึบแสง            

TopBack to Top