Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: P.SIRIYONTFORKLIFT CO.LTD.

ให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์

ส่วนประกอบที่สำคัญของรถโฟล์คลิฟท์ | ป.ศิริยนต์โฟล์คลิฟ บจก.ส่วนประกอบที่สำคัญของรถโฟล์คลิฟท์ | ป.ศิริยนต์โฟล์คลิฟ บจก.


มารู้จักโครงสร้างของรถโฟล์คลิฟท์ หลายโรงงานหรืออุตสาหกรรมที่มีสินค้าจำนวนมากมักพึ่งพา ‘รถโฟล์คลิฟท์‘ ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่สะดวก รวดเร็ว โดยรถโฟล์คลิฟท์เป็น รถยกประเภทหนึ่งทำหน้าที่ในการยกสัมภาระสิ่งของให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย โดยโครงสร้างของโฟล์คลิฟมีดังนี้    ให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ โครงสร้างที่สำคัญของรถโฟล์คลิฟท์ 1. โครงรถ ทำมาจากเหล็กพับคุณภาพ เพื่อเป็นแกนในการติดตั้ง เชื่อมต่อส่วนต่างๆของรถโฟล์คลิฟท์เข้าด้วยกัน 2. งา ทำหน้าที่ในการรองรับสัมภาระ สำหรับการเคลื่อนย้าย

TopBack to Top