Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: SHANTECH (THAILAND) CO.LTD.

ห้องเย็น

เคล็ดลับในการบำรุงรักษาระบบทำความเย็น | ชาญเทค (ประเทศไทย) บจก.เคล็ดลับในการบำรุงรักษาระบบทำความเย็น | ชาญเทค (ประเทศไทย) บจก.


  ความสำคัญในการบำรุงรักษาระบบทำความเย็น การบำรุงรักษาระบบทำความเย็นเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากระบบทำความเย็นประกอบด้วยอุปกรณ์จำนวนมาก ต้องตรวจเช็กการทำงานของเครื่องทำความเย็น เพื่อรักษาสภาพการทำงานของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และป้องกันอันตรายที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานภายในโรงงาน ทั้งนี้การตรวจเช็กสภาพและซ่อมบำรุงระบบทำความเย็นต้องอาศัยผู้รู้และมีความเชี่ยวชาญในการซ่อม แต่เบื้องต้นควรคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังนี้ ● มีพื้นที่เพียงพอสำหรับบริเวณที่ติดตั้งคอมเพรสเซอร์ เพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุง และมีการระบายอากาศในบริเวณที่ติดตั้ง ● มีอุปกรณ์สำหรับป้องกันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ถังดับเพลิงชนิดที่สามารถใช้ดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ของแอมโมเนียได้ ● มีที่ล้างตาและที่อาบน้ำฉุกเฉิน […] Continue

ห้องเย็น

ห้องเย็นเก็บสินค้าประเภทไหนได้บ้าง | ชาญเทค (ประเทศไทย) บจก.ห้องเย็นเก็บสินค้าประเภทไหนได้บ้าง | ชาญเทค (ประเทศไทย) บจก.


    ประโยชน์ของห้องเย็นที่ใช้ในการเก็บสินค้า ● ห้องเย็นสำหรับเก็บผัก ผลไม้สด จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ -4 ถึง 0 °C และในบางห้องอาจมีการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ด้วย เพื่อให้เหมาะกับการเก็บผักและผลไม้ประเภทนั้นๆ และทำให้ผักผลไม้ยังสดใหญ่ ไม่เน่าเสียง่ย ● ห้องเย็นสำหรับเก็บอาหารแช่แข็ง จะใช้อุณหภูมิอยู่ที่ -18 ถึง

TopBack to Top