Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: SHING CHEONG REFRIGERATION (THAILAND) CO. LTD.

การทำงานของระบบทำความเย็นจากคอมเพรสเซอร์ โดย ชิงเชียง ทำความเย็น (ประเทศไทย) บจก.การทำงานของระบบทำความเย็นจากคอมเพรสเซอร์ โดย ชิงเชียง ทำความเย็น (ประเทศไทย) บจก.


การทำงานของระบบทำความเย็น ระบบคอมเพรสเซอร์        ระบบทำความเย็น จะทำความเย็นได้ น้ำยาภายในระบบจะต้องไหลเวียนอุปกรณ์ที่ทำให้ น้ำยาไหลเวียนในระบบคือ คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องสูบที่สูบน้ำยาให้ไหลเวียนอยู่ ตลอดที่ระบบทำงาน การทำงานของคอมเพรสเซอร์ที่แบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ แต่มีหลักการเดียวกันคือทำให้สารทำความเย็นในสถานะที่เป็นไอนั้นมีความดันเพิ่มขึ้น        คอมเพรสเซอร์ หรือ เครื่องอัดแก๊สสารทำความเย็น (Gas compressor) เป็นเครื่องอัดแก๊สสารทำความเย็น เพื่อทำให้แก๊สมีอุณหภูมิสูงมากพอที่จะถ่ายความร้อนให้กับหรือน้ำหมุนเวียนได้อย่างเหมาะสม […] Continue Reading

TopBack to Top