Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: WE CARE GRUOP CO.LTD.

ระบบห้องพยาบาลโรงงานที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไรระบบห้องพยาบาลโรงงานที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร


“ห้องพยาบาลโรงงาน” ถือเป็นส่วนที่สำคัญของสถานประกอบการ เพราะประกาศกระทรวงมหาดไทย ได้มีการกำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับลูกจ้าง ได้กำหนดรายละเอียดและรูปแบบของสวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการต้องมีปัจจัยในการปฐมพยาบาล มีห้องรักษาพยาบาล และมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ …อ่านต่อ การปฏิบัติงานในโรงงาน สิ่งแรกที่เจ้าของธุรกิจต้องคำนึงเสมอ คือ ความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและให้การทำงานสามารถดำเนินต่อได้อย่างราบรื่น จึงจำเป็นต้องมี พยาบาลประจำโรงงาน ที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษา ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านสุขภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงานทุกคน สำหรับการทำงานแต่ละวันย่อมมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายในระหว่างการทำงาน อาจเกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงบาดเจ็บรุนแรง  ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องมือ

ระบบห้องพยาบาลโรงงานที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไรระบบห้องพยาบาลโรงงานที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร


“ห้องพยาบาลโรงงาน” ถือเป็นส่วนที่สำคัญของสถานประกอบการ เพราะประกาศกระทรวงมหาดไทย ได้มีการกำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับลูกจ้าง ได้กำหนดรายละเอียดและรูปแบบของสวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการต้องมีปัจจัยในการปฐมพยาบาล มีห้องรักษาพยาบาล และมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ …อ่านต่อ การปฏิบัติงานในโรงงาน สิ่งแรกที่เจ้าของธุรกิจต้องคำนึงเสมอ คือ ความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและให้การทำงานสามารถดำเนินต่อได้อย่างราบรื่น จึงจำเป็นต้องมี พยาบาลประจำโรงงาน ที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษา ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านสุขภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงานทุกคน สำหรับการทำงานแต่ละวันย่อมมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายในระหว่างการทำงาน อาจเกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงบาดเจ็บรุนแรง  ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องมือ

TopBack to Top